ဂ်ပန္ - ျမန္မာ အရင္းအျမစ္၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈျပပြဲ 2019

ရည္ရြယ္ခ်က္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ရိုးရာဓေလ႔မ်ား၊ ပညာေရးက႑မ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးႏွင့္ ပထမဦးဆံုးေသာ ဂ်ပန္ - ျမန္မာ အရင္းျမစ္၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ျပပြဲႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။
သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံရံုး၊ ဂ်ပန္စီးပြားေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ားမွ ၄င္းတို႔သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္။
ျမန္မာလူငယ္မ်ား ဂ်ပန္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အလုပ္လုပ္ကိုင္ပံုစနစ္မ်ား၊ ရိုးရာဓေလ႔မ်ားကို ေလ႔လာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုက္ရိုက္ရွာေဖြႏိုင္ရန္။
ျမန္မာျပည္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသည့္ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းၿပီး ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ MSME မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားမိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္
ျပပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ား၊ ျပခန္းျပသသည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ တက္ေရာက္ၾကမည့္သူမ်ားအားလံုးအား ဂ်ပန္ရိုးရာဓေလ့မ်ားေတြ႔ၾကံဳခံစားႏိုင္ရန္၊ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ ေဟာေျပာမည့္ပြဲမ်ားမွ ဗဟုသုတမ်ားစြာရရွိရန္။

ျပပြဲ၏ထူးျခားခ်က္

အေဆာက္အဦတစ္ခုတည္းတြင္ MSME Development အတြက္ Banking & Insurance, Culture, Education, Employment, Real Estate, Tourism, and Trade & Investment အခန္းက႑မ်ိဳးစံုစြာပါဝင္သည့္ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ အခမ္းနားဆံုးေသာ ျပပြဲႀကီးျဖစ္ျခင္း။
ဂ်ပန္ - ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံပိုမိုရင္းႏွီးမႈရွိလာေစရန္၊ ဤပြဲသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအား ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစရန္၊ ယံုၾကည္မႈပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျခင္း။
ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ပိုမိုခိုင္မာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ားဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျခင္း။
ျမန္မာျပည္တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ ကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေၾကာ္ျငာျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း။
လူ႔စြမ္းအားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားမွလည္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္မ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း။

ျပပြဲ၏သ႑ာန္ - ဂ်ပန္ႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးမႈရွိရန္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ထင္ရွားသည့္ အရပ္ေဒသ၊ သမိုင္း၊ ရိုးရာ၊ အေဆာက္အဦးႏွင့္ အေငြ႕အသက္မ်ားကို ျပပြဲတြင္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  
ျပပြဲတြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာမွ ရိုးရာစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း အျပင္ အျခားစိတ္ဝင္စားစရာ ျပဇာတ္ႏွင့္ ျပပြဲမ်ားလည္းပါဝင္ပါမည္။ လူဦးေရ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ အင္းယားလိတ္(Inya Lake) ေဟာ္တယ္ဝန္းတြင္ တည္ရွိသည္႔ YCC  ခန္းမတြင္ ျပပြဲကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေနရာသည္ ၁၀,၀၀၀ စတုရန္းမီတာက်ယ္ဝန္းပါသည္။

Booths Layout

ျပပြဲမွာ ဘယ္သူေတြပါဝင္ေလ့လာမွာလဲ?

“The ultimate opportunity”

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ရွိေသာ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သီလဝါစီးပြားေရးဇုန္တြင္ရွိေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ MSME လုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ား

 • ျမန္မာျပည္တြင္ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂါတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတုိးတက္မႈႏွင့္ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္။
 • SME လုပ္ငန္းမ်ား၏ အနာဂါတ္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနည္းဗ်ဴဟာႏွင္႔ ကြန္ယက္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈအသင္းမ်ား၊ အျခားေသာ ကုန္သြယ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အၾကံေပးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

 • အခန္းက႑ေပါင္းစံုမွ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားခ်ိက္ဆက္ႏိုင္ရန္။
 • ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေပးေသာကုမၸဏီမ်ား၊ ဘဏ္ႏွင့္အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမ်ား

 • မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ စားသံုးသူေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားျဖင့္လည္းေတြ႕ဆံုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္သူေတြျပပြဲမွာျပသင္႔ပါသလဲ?

“Showcase your presence”

 • Industries and companies from Thilawa SEZ
 • Japanese, Local and International Investments, Banking ,Finance, Insurance, Tourism, Real Estate, Education, Agriculture and Manufacturing companies etc.
 • MSMEs seeking business matching opportunities
 • Manpower agencies
 • Trade, SME, Agency Associations
 • National and International Chamber of Commerce
 • I/NGOs

Industry Sectors

Insurance • Banking • Tourism • Automobile • Manufacturing • Legal and Consulting Services • Education & Training • Retail
• Recruitment and Employment • IT and Communication • Agriculture and media etc.

ျပပြဲမွရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး

“Increase your values”

 • လုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ျခင္း။
 • မိမိ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားသို႔ အေရာင္းျမွင့္တင္ႏိုင္ျခင္း။
 • ျမန္မာ႔ေစ်းကြက္ႏွင့္ အလားအလာကို ေလ႔လာသံုးသပ္ႏိုင္ျခင္း။
 • မိမိလုပ္ငန္းအတြက္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေရာင္းတိုးျမွင့္ႏိုင္မည့္အခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း။
 • ေစ်းကြက္အသစ္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းပ်ံ႕ပြားႏိုင္ျခင္း။
 • အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ႏွင့္ စကားဝိုင္းမွအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း။

Travel Arrangement for The Expo

Our Official Tour Operator

For individuals, organizations and businesses travelling to Myanmar for the "Japan-Myanmar Expo 2019", our offcial tour operator will provide you with their unique services for International and domestic Air Ticketing, hotel bookings, transportation, package tours, and many more to your request.

Air Tour Myanmar Ticketing and Travel Centre
Phone: (+95) 9 952 886353, (+95) 9 420 013637
Email: inbound1@airtourmyanmar.com
Inquiry

Expo Organizer

Synergy Focus International Co., Ltd. (SFI)
203,C, Yuzana Street, Yuzana Highway Complex
Kamayut Township, Yangon, Myanmar
 
Contact
Ko Lin     :+959 9 62077447
Nay Yadana    :+959 9 73775740
Kyaw Zin    :+959 2 50596424
 
Email
info@synergyfocusinternational.com

Main-Sponor

Co-Sponor

Supported By

Organized By

Organizing Partner

Organizing Partner

Supporting Partners

Media Partners

Sales Partners