သင့္အိမ္မက္ေတြျဖစ္လာဖို႔ SFI ႏွင့္ လက္တြဲစို႔

မေသခ်ာတဲ့ ေလာကႀကီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ဆိုတာ
သင့္မွာ အာမခံအကာအကြယ္ေတြရွိမွ စိတ္ခ်ရမွာပါ...
ဒါေၾကာင့္ ဘဝတစ္ေလ်ာက္လံုး ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ျဖတ္သန္းဘို႔
SFI မွ တာဝန္ယူပါရေစ...

No front page content has been created yet.

HR Solutions

Recruitment ~ Coaching & Mentoring ~ Training & Development ~ Tailor-Made Training with Myanmar's Leading Trainers

Details...

အာမခံအမ်ဳိးအစားမ်ား

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စသည္တို႔ျဖင့္ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လံုးဝပ်က္စီးျခင္းမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Business Development Support

We uncover rich insights so our clients can make more informed marketing decisions.

We provide market information to support business development. We survey; Salary and HR market, Qualitative and Quantitative Studies (Market, Products and Services).

Details...